لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (2)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (2)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Statement: جمله گفته- اظهار- گزارش-      

Agree (with): هم‌عقیده بودن- موافق بودن  

Disagree (with): موافق نبودن مخالف بودن-        

Mark: نشان- علامت- خط- نمره      

Add: افزودن اضافه کردن- جمع زدن- 

Addition: جمع- اضافه- افزوده- ضمیمه      

In addition: علاوه بر این    

In addition to: علاوه بر    

Act: عمل- کار- قانون- بازی- ژست    

In the act of: در حین انجام