لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (1)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (1)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


play sport:  تمرین- ورزش- نرمش- به‌کارگیری

Healthy: سالم- شاداب- مناسب      

At a healthy weight: در یک وزن مناسب 

Mind(n): ذهن- روان خاطره- عقیده-

Mind(v): مواظب بودن- اهمیت دادن- توجه کردن

Weigh(v): وزن داشتن- وزن کشیدن سبک و سنگین کردن-  Weight(n): وزن وزنه-      

Lose weight: وزن کم کردن- لاغر شدن     

Put on weight: اضافه وزن پیدا کردن- چاق شدن   

How often: چند وقت به چند وقت  

Same: یک چیز یکنواخت- یکسان- همان