افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی از زبان مصطفی صارمی

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی از زبان مصطفی صارمی را در زیر بخوانید...

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی از زبان مصطفی صارمی

 لذت بودن با شما، دانش‌آموزان 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی

امروز در 2 روستا با شرایطی برخورد کردم که تا پیش از این فقط شنیده بودم مفهوم زیستن در سخت ترین شرایط در اینجا مفهوم عینی و واقعی خود را نشان داد. اینک امکان تحصیل در شرایطی جدید، برای کودکانی که تا پیش از این در محیطی که تصور آن هم برای بیننده غیرقابل باور است، شوق آموختن را دوچندان می کند. بعد از عبور از مسیری که به مفهوم واقعی "صعب العبور" بود، می توانستم حدس بزنم که این کودکان از این پس چه حس تازه ای را تجربه خواهند کرد.


افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی از زبان مصطفی صارمی