فرناز طالبی: بهترین مکان دنیا

در حاشیه‌ی افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی، این سفر را از دید فرناز طالبی بخوانید...

فرناز طالبی: بهترین مکان دنیا


اکنون با جانم لمس کرده ام درس زمان کودکی ام را: بهترین مکان دنیا کجاست؟

اکنون دانستم جایی که در آن خندیدم، گریستم، دوست شدم و بهترین درس های زندگی ام را آموختم، همین جا، بهترین مکان دنیا بود.

وقتی شکفتن شادی در چشمان بی قرار کودکان طوف و چشمه چفته را برای نشستن در این مدرسه ی کوچک دیدم، از شوق در دل گریستم و زمزمه کردم:

" ای دبستانی ترین احساس من

بازگرد این مشق ها را خط بزن"


فرناز طالبی: بهترین مکان دنیا