تجربه‌ی موفق آموزشی ویژه‌ی درس علوم تجربی متوسطه‌ی اول

اعضای هر گروه موظف هستند تعدادی سؤال از درس قبل با توجه به متن کتاب و شیوه‌ی طرح سؤال معلم، طراحی کرده در دفتر خود بنویسند.

تجربه‌ی موفق آموزشی ویژه‌ی درس علوم تجربی متوسطه‌ی اول

1) اعضای هر گروه موظف هستند تعدادی سؤال از درس قبل با توجه به متن کتاب و شیوه‌ی طرح سؤال معلم، طراحی کرده در دفتر خود بنویسند (بدون جواب) و همه‌ی اعضا باید پاسخ این سؤال‌ها را بدانند.

۲) از اعضای یک گروه می‌خواهیم تا برای پاسخ دادن آماده شوند.

۳) از گروه دیگری می‌خواهیم که سؤال‌های‌شان را از یک گروه بپرسند (هر کدام از اعضای گروه حداقل یک سؤال).

4) تعیین درستی یا نادرستی پاسخ گروه مقابل بر عهده‌ی فرد سؤال‌کننده است و او این کار را بر اساس آموخته‌های خود انجام می‌دهد و نباید به کتاب مراجعه کند.

5) اگر احساس کردیم سؤال‌های اصلی و کلیدی اهداف درس توسط گروه پرسشگر مطرح نشده است می‌توانیم ما نیز از دانش‌آموزان گروه پاسخ‌دهنده سؤال‌هایی بپرسیم تا هدف ما نیز تأمین شود (البته برای این کار عجله نمی‌کنیم و صبر می‌کنیم تا گروه‌های دیگر نیز به همین شیوه سؤال‌های خود را مطرح کنند.)

۶) کیفیت پرسش‌های مطرح‌شده را ارزیابی کرده و به صورت درجات خوب، متوسط و ضعیف آن‌ها را ثبت می‌کنیم.

۷) در پایان، بهترین گروه پرسشگر و بهترین گروه پاسخ‌دهنده را معرفی کرده و آن‌ها را مورد تشویق قرار می‌دهیم. گاهی می‌توان از سرگروه‌ها خواست که به کمک معاون خود، قبل از ورود معلم به کلاس از اعضای گروه خود بپرسند و نمره‌ی هر یک از آن‌ها را همراه با معدل گروه به معلم تحویل دهند.