چرا خواندن درس هر روز در همان روز مهم است؟

یکی از مسائلی که در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مهمی دارد، خواندن به‌موقع درس‌ها ست؛ یعنی درس هر روز همان روز.

چرا خواندن درس هر روز در همان روز مهم است؟

یکی از مسائلی که در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مهمی دارد، خواندن به‌موقع درس‌ها ست؛ یعنی درس هر روز همان روز. وقتی معلم درس می‌دهد باید دانش‌آموز در همان روز، آن درس را بخواند. این روش باید از همان ابتدای سال تحصیلی به کار گرفته شود و خواندن درس‌ها بر اساس اولویت باشد. درس‌هایی که یادگیری آن‌ها مشکل‌تر است در اولویت برنامه‌ی درسی قرار بگیرند؛ زیرا گاهی اوقات ممکن است فرصت مطالعه‌ی تمام درس‌هایی که در یک روز تدریس شده‌اند وجود نداشته نباشد.

این روش بر دو اصل استوار است:

اصل اول: بر اساس اصول برنامه‌ریزی، خواندن درس هر روز در همان روز منجر به یادگیری بهتر می‌شود.

اصل دوم: بر اساس اصول برنامه‌ریزی برای اتمام  به‌موقع و مرور درس‌ها باید درس هر روز در همان روز خوانده شود.

امیدوارم با استفاده از این روش روز به روز در درس خود پیشرفت کنید.