مصاحبه با یکی از دبیران 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی

مصاحبه با یکی از دبیران 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی را در زیر مطالعه کنید...

مصاحبه با یکی از دبیران 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی


لطفاً در مورد مشکلات مدرسه قبل از احداث کانکس و وضعیت روستا مختصری توضیح دهید؟

مشکل اصلی این روستا و بطور کل بقیه روستاهای این منطقه در فصل زمستان است، در این فصل با توجه به بارش شدید برف و باران و نبود راه های مناسب، دانش آموزان ابتدایی قادر به رفتن به مدارس روستاهای اطراف نمی باشند.


نظر شما در رابطه با احداث کانکس در روستاهای استان و بویژه روستای چیست و اقدام بنیاد را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا این طرح می تواند در پیشرفت درسی دانش آموزان مؤثر باشد؟

شاید از نظر خیلی ها احداث مدرسه برای روستا بهتر از کانکس باشد ولی از نظر بنده کانکس به مراتب خیلی بهتر از احداث مدرسه است، از این لحاظ که با توجه به زمان راه اندازی و نصب کانکس و هم چنین امکانات گرمایشی و سرمایشی، این کانکس ها می توانند جایگزینی بهتری برای مدارس روستایی با تعداد دانش آموز کم باشند، با توجه به مشکلاتی که قبلاً برای درس خواندن دانش آموزان ذکر کردم، نصب این کانکس ها می تواند تا حدود زیادی از این مشکلات بکاهد و امیدواریم ما هم بتوانیم در مسأله تدریس به دانش آموزان این مشکلات را کاهش بدیمبه عنوان صحبت پایانی، آیا نکته‌ای هست که بخواهید بیان کنید؟

در پایان جا دارد تا از تمام کسانی که در این امر خیر شرکت داشته اند کمال تشکر و قدردانی را بکنم مخصوصاً از بنیاد علمی آموزشی قلم چی و هم چنین از اداره نوسازی استان که شبانه روز برای اجرائی شدن این طرح فعالیت می کردند.

تهیه شده توسط سید وحید راد