خانه و مدرسه

از این‌که مادرش داوطلب عضویت در انجمن مدرسه شده بود خوشحال بود. این موضوع نُقل مجلس خانواده شده بود.

خانه و مدرسه

از این‌که مادرش داوطلب عضویت در انجمن مدرسه شده بود خوشحال بود. این موضوع نُقل مجلس خانواده شده بود. پدر از این کار همسرش حمایت کرد و به مهرداد توضیح داد که یک انجمن اولیا و مربیانِ مسئول چه‌طور می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزش و پرورش کمک کند. او از مشارکت فکری و همکاری اولیا با مدیر مدرسه و صمیمیت و تلاش برای تفاهم و تقویت ارتباط خانه و مدرسه به پسرش توضیح داد.

مهرداد از این‌که پدر و مادرش این‌ گونه به علم و تحصیل بچه‌ها و مدرسه‌ی او توجه می‌کنند به خودش بالید. باز هم بیش‌تر آن‌ها را دوست می‌داشت. نسیم صبحگاهی پاییز به گونه‌اش وزید و پدرش را بوسید و وارد حیاط مدرسه شد.

خرید کتاب