خانه و مدرسه

از این‌که مادرش داوطلب عضویت در انجمن مدرسه شده بود خوشحال بود. این موضوع نُقل مجلس خانواده شده بود.از این‌که مادرش داوطلب عضویت در انجمن مدرسه شده بود خوشحال بود. این موضوع نُقل مجلس خانواده شده بود. پدر از این کار همسرش حمایت کرد و به مهرداد توضیح داد که یک انجمن اولیا و مربیانِ مسئول چه‌طور می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزش و پرورش کمک کند. او از مشارکت فکری و همکاری اولیا با مدیر مدرسه و صمیمیت و تلاش برای تفاهم و تقویت ارتباط خانه و مدرسه به پسرش توضیح داد.

مهرداد از این‌که پدر و مادرش این‌ گونه به علم و تحصیل بچه‌ها و مدرسه‌ی او توجه می‌کنند به خودش بالید. باز هم بیش‌تر آن‌ها را دوست می‌داشت. نسیم صبحگاهی پاییز به گونه‌اش وزید و پدرش را بوسید و وارد حیاط مدرسه شد.