گام اول، تشریحی خواندن

تا می‌توانید سواد خواندن خود را تقویت کنید. اگر بتوانید این تعادل را ضمیمه‌ی کارتان کنید از وقت و زمان خود نیز بهینه استفاده خواهید کرد.

گام اول، تشریحی خواندن

همان طور که می‌دانید رعایت تعادل در هر کاری امری لازم و ضروری است. این امر شامل درس خواندن هم می‌شود. یادگیری مفهومی و عمیق مطالب اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین با یک برنامه‌ریزی صحیح در تستی خواندن و تشریحی خواندن تعادل را رعایت کنید. بر اساس توانایی خود در یک درس می‌توانید تستی خواندن و تشریحی خواندن را تنظیم کنید. عدم مهارت در تشریحی خواندن درس‌ها باعث خواهد شد که نتوانید نمره‌ی کامل سؤالات را از آن خود کنید؛ بنابراین هر اندازه که در یک درس عملکرد ضعیفی دارید باید بیش‌تر آن را تشریحی کار کنید و قبل از حل تمرینات تشریحی به‌خصوص در درس‌های اختصاصی به سراغ حل سؤالات تستی نروید. زمانی که تست کار می‌کنید در دفتر برنامه‌ریزی یادداشت کنید. این کار باعث می‌شود تا بتوانید به‌وضوح این تعادل را رعایت کنید.

پایین بودن سطح سواد خواندن نیز باعث می‌شود در خواندن سؤال دچار سردرگمی شوید و در تفسیر سؤال و رسیدن به جواب نهایی دچار سردرگمی شوید. پس تا می‌توانید سواد خواندن خود را تقویت کنید. اگر بتوانید این تعادل را ضمیمه‌ی کارتان کنید از وقت و زمان خود نیز بهینه استفاده خواهید کرد.