پرسش‌هایی برای موفقیت، پاسخ‌هایی برای فراشناخت (2)

پرسشگری مقدمه‌ی تمام شناخت‌هاست؛ از شناخت قوانین طبیعی و حقایق علمی تا شناخت مشخصات فردی و رسیدن به مجموعه‌ای از عملکرد‌های مطلوب و تأثیرگذار.

پرسش‌هایی برای موفقیت، پاسخ‌هایی برای فراشناخت (2)

پرسشگری مقدمه‌ی تمام شناخت‌هاست؛ از شناخت قوانین طبیعی و حقایق علمی تا شناخت مشخصات فردی و رسیدن به مجموعه‌ای از عملکرد‌های مطلوب و تأثیرگذار. تلاش برای یافتن پاسخ‌های دقیق و کم‌نقص برای این پرسش‌هاست که همیشه افراد را به سمت موفقیت حرکت داده است. حرکتی که مبتنی بر پویایی ذهن است نه انتقال فیزیکی و جسمانی. بیایید تا پاسخ پرسش‌های زیر را به روشنی مشخص کنیم. در ابتدای راه رسیدن به موفقیت‌های بزرگ، این ذهن‌ها هستند که باید پویایی و توانایی خود را به نمایش بگذارند.

  • به چه میزان استراحت نیاز دارم؟ حد مورد نیاز استراحت برای رسیدن به اهدافم چه‌قدر است؟

استراحت کردن در طول روز، یک نیاز مهم فیزیولوژیک است. میزان استراحت کاملاً از نوع تنظیم زمان آن تأثیرپذیر است. با شناخت میزان استراحت مورد نیاز، گام بلندی در جهت منظم کردن زمان استراحت بین مطالعاتی برمی‌دارید. با توجه به ثابت نبودن ویژگی‌های فیزیولوژیک افراد، طبیعتاً میزان نیاز به استراحت در افراد یکسان نیست. برای ساختن یک برنامه‌ی محکم و منظم باید پاسخ واضح و دقیقی برای این سؤال بیابید. وقفه‌های مطالعاتی گاه و بی‌گاهِ غیر مطلوب در برنامه‌ی درسی‌تان را به خاطر بیاورید؛ استراحت کردن منطقی اصلی‌ترین راه‌حل این وقفه‌هاست؛ یعنی زمانی که در آن، هم به عمیق شدن سطح یادگیری‌های قبلی کمک می‌کنید و هم به آماده‌سازی جسمانی برای بازه‌ی مطالعه‌ی بعدی.

در این بخش حتماً از نظر مشاورتان بهره بگیرید. هماهنگی دقیق میان میزان استراحت و میزان مطالعه، مهم‌ترین پیش‌شرط پیشروی اصولی برنامه‌ی شخصی است.

  • عدم پیشروی برنامه‌ی طراحی‌شده بر اساس انتظار اولیه چه تأثیری بر عملکردم خواهد گذاشت؟

به بیان واضح‌تر، حاصل کار آشفتگی و توقف است یا پویایی و تلاش برای حل مسئله؟ اساساً این عدم پیشروی برای شما یک ایستگاه است یا سکوی پرتاب؟ پاسخ این سؤال، نقش قدرت تحلیل مسائل و میزان تمایل به تفکر برای حل چالش‌های برنامه‌ای را مشخص خواهد کرد. بعد از این مرحله است که در مواجهه با چالش‌ها به شناسایی اصلی‌ترین میانبر‌های بازگشت به مسیر خواهید پرداخت.

شکل دادن  ماهرانه‌ی شخصی به برنامه‌ی راهبردی، نیازمند رسیدن به فراشناخت قوی است.