بودجه‌بندی مباحث آزمون شاهد (گواه) در کنکور 3 سال اخیر

بودجه‌بندی مباحث آزمون شاهد (گواه) در کنکور 3 سال اخیر رشته‌ی انسانی

بودجه‌بندی مباحث آزمون شاهد (گواه) در کنکور 3 سال اخیر

بودجه‌بندی مباحث آزمون شاهد (گواه) در کنکور 3 سال اخیر

درس‌هایی که با رنگ آبی در برنامه‌ی راهبردی آزمون مشخص شده‌اند نشانگر آن است که در این درس‌ها آزمون شاهد (گواه) خواهیم داشت. در این درس‌ها در مجموع 20 سؤال خواهیم داشت. 10 سؤال اول سؤال‌های طراحی (تألیفی) هستند و 10 سؤال دوم سؤال‌های شناسنامه‌دار (سؤالات آزمون‌های سراسری و کانون در کتاب آبی که دارای سطح دشواری شناسایی شده‌هستند.) خواهد بود.که برای هریک از این ده سؤال درصد جداگانه‌ای گرفته خواهد شد.

در سال چهارم انسانی به دلیل زیاد بودن سؤال‌های آزمون، امکان برگزاری آزمون شاهد در 5 درس منتخب (ریاضی،ادبیات، عربی، اقتصاد و روان‌شناسی) داریم.

در آزمون‌های جمع‌بندی پیش و پایه امکان برگزاری آزمون شاهد برای 3 درس را به‌طور هم‌زمان داریم.

اما در سایر موارد، در هر آزمون تنها یک درس آزمون شاهد(گواه) را خواهد داشت.

جدول ارائه شده به بیان اهمیت این مباحث در کنکور سراسری می‌پردازد. در انتخاب آزمون‌های شاهد برای درس‌های منتخب، سعی شده است به اهمیت آن‌ها در کنکور سراسری توجه شود و مباحث مهم انتخاب شوند.بودجه‌بندی مباحث آزمون شاهد (گواه) در کنکور 3 سال اخیربودجه‌بندی مباحث آزمون شاهد (گواه) در کنکور 3 سال اخیر