همانی باش که می‌توانی

این‌که خودت را باور داشته باشی خیلی خوب است. این‌که قبول کنی آدمی با تمام خصوصیات‌های تو وجود دارد و می‌تواند عالی است.

همانی باش که می‌توانی

این‌که خودت را باور داشته باشی خیلی خوب است. این‌که قبول کنی آدمی با تمام خصوصیات‌های تو وجود دارد و می‌تواند عالی است.

این‌که با باورهایت زندگی کنی و برای‌شان بجنگی بهترین است. این‌که خودت باشی ایده‌‌آل است.

همیشه سعی کن طوری عوض شوی که آخرش خودت باشی. پس سعی کن همانی باشی که می‌توانی.

برای هر چیزی فکر کن ولی نه آن‌قدر که به جای خودت، فکرت حرف بزند.

از هر نوع ابزاری کمک بگیر ولی همیشه خودت باش.

مگذار قوه‌ی تخیلت جلو واقعیت را بگیرد و مگذار این واقعیت‌ها، رؤیاهای قشنگت را به نابودی بکشاند.

همیشه سعی کن همانی باشی که می‌توانی، نه آنی که دیگران از تو انتظار دارند.

باور داشته باش که برای وجود داشتن نیاز نداری دیگری باشی، به خودت این باور را بده که اگر بخواهی می‌توانی.

باور داشته باش به توانایی‌هایی که داری.

اگر باختی فکر نکن نمی‌توانی؛ شاید راه را اشتباه رفته‌ای.

همیشه بهترین باش نه در نگاه دیگران، بلکه برای خودت، برای وجودت، برای قلبت، برای احساساتت.

همیشه سعی کن همانی باشی که می‌توانی.