شیر بی‌یال و دم

پهلوانی تصمیم گرفت نزد خالکوبی برود تا بر پشتش شمایل شیری بکشد.

شیر بی‌یال و دم

پهلوانی تصمیم گرفت نزد خالکوبی برود تا بر پشتش شمایل شیری بکشد. با شروع خالکوبی از قسمت دم شیر، صدای پهلوان بلند شد و گفت دم را رها کن و از شکم شیر شروع کن. خالکوب نیز چنین کرد و دوباره صدای پهلوان بلند شد که خیلی دردناک است برو سراغ دیگر اعضا. خالکوب به سراغ یال رفت و باز صدای پهلوان بلند ‌شد که برو سراغ جای دیگر. خالکوب رو به پهلوان کرد و گفت که شیری که بی‌یال و دم و شکم باشد دیگر شیر نیست. این مثال دانش‌آموزانی است که هرازچندگاه درسی یا مبحثی را به دلیل سنگینی و حجم فراوان کنار می‌گذارند یا کم‌توجهی می‌کنند؛ بنابراین هر چه به زمان کنکور نزدیک می‌شوند توفیقی در درس‌ها ندارند. برای موفقیت باید گام به گام درس‌ها را با تعادل خواند. کنکور یک پروژه است که باید به همه‌ی جوانب آن پرداخت.

خرید کتاب