وزنه‌ی خود را انتخاب کن

با شروع مهرماه و سال تحصیلی جدید حتماً با نگاهی جدید و ذهنیتی همراه با هیجان و شادی وارد پایه‌ی جدید می‌شوی.

وزنه‌ی خود را انتخاب کن

با شروع مهرماه و سال تحصیلی جدید حتماً با نگاهی جدید و ذهنیتی همراه با هیجان و شادی وارد پایه‌ی جدید می‌شوی. این مهم که از گذشته چه کوله‌باری با خود برای شروع این سفر جدید همراه آورده‌ای بسیار مهم و حائز اهمیت است.

تصور کن در یک مسابقه شرکت کرده‌ای و برای آغاز مسابقه و مشخص شدن ترتیب افراد برای آغاز مسیر وزنه‌هایی را روبه‌روی تو قرار می‌دهند تا آن‌ها را به حرکت درآوری. هر وزنه‌ای که بتوانی حرکت دهی، وزنه‌ای سنگین‌تر برایت می‌آورند و این روال تا زمانی که آستانه‌ی قدرت تو مشخص شود ادامه دارد و از آن مرحله وارد مسابقه‌ی جدید خواهی شد.

بدون شک اگر توان حرکت دادن وزنه‌ی 54 کیلویی را داری، باید آن را مقداری جابه‌جا کنی تا از سطح 54 وارد مسابقه شوی؛ در غیر این صورت از سطح پایین‌تری وارد مسابقه خواهی شد.

برای شروع دور مقدماتی این مسابقه باید خود را به صورت کامل آماده کنی تا بتوانی در بهترین سطح وارد مسابقه‌ی اصلی شوی.

پس کفش مناسب بپوش، نرمش کن و سطحی را که باید با آن وارد مسابقه‌ی جدید شوی برای خودت انتخاب کن.

آزمون‌های ابتدای مهرماه نیز مانند همین مرحله‌ی مقدماتی مسابقه است که باید خود را آماده کنی تا بیش‌ترین وزنه‌ای را که می‌توانی، به حرکت درآوری. هر سطحی که از این آزمون مشخص شود محل شروع جدید در سال تحصیلی آینده خواهد بود. پس برای شروع دور مقدماتی این مسابقه نیز آماده باش تا از بهترین سطح وارد پایه‌ی جدید شوی.

یادداشت‌های خود را مرور کن، ارزیابی‌های خود را جمع‌بندی کن و سطح خود را برای پایه‌ی جدید انتخاب کن. باید وزنه‌ی نهایی خود را امروز انتخاب کنی.