مرحله‌ی تثبیت و منابع مطالعاتی

برای این‌که مطالعه‌ای پویا و فعال داشته باشیم باید مراحل پنج‌گانه‌ی مطالعه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

مرحله‌ی تثبیت و منابع مطالعاتی

برای این‌که مطالعه‌ای پویا و فعال داشته باشیم باید مراحل پنج‌گانه‌ی مطالعه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

شیوه‌ی درس خواندن هر دانش‌آموز با دیگری متفاوت است اما رعایت این مراحل به شیوه‌ی درست است که منجر به یادگیری شود. عوامل زیادی در کسب یک نتیجه‌ی خوب دخیل هستند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به انتخاب منابع مطالعاتی مناسب اشاره کرد. استفاده‌ی اصولی از منابع کمک‌آموزشی و منابع تکمیلی در کنار کتاب‌های درسی نقش بسزایی در تکمیل و تثبیت یادگیری‌ها دارد و تنها مطالعه‌ی کامل کتاب‌های درسی و حل تمرینات آن برای مباحث مختلف کافی نیست. مهم‌ترین منبع مطالعاتی برای دانش‌آموزان سال نهم کتاب درسی است. لازم به ذکر است که دانش‌آموزان باید با تمرکز بالا، کتاب درسی را به‌دقت مطالعه کنند و بعد از مطالعه‌ی کتاب درسی اگر بخواهیم یک ابزار مناسب برای مرحله‌ی دوم به عنوان مرحله‌ی تثبیت معرفی کنیم اولین توصیه، کتاب‌های کار کانون است. کتاب کار برای تمرین‌های روزانه مناسب هستند و شامل پرسش‌ها و تمرین‌های متناسب با مباحث کتاب درسی هستند و برای برخی تمرین‌ها راهنمای حل دارند. هم‌چنین از خط به خط کتاب درسی سؤال طرح شده است.