ماه مهر (شعر آموزشی)

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید. تاکنون شعرهای زیادی از ایشان در حوزه‌ی آموزشی در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.

ماه مهر (شعر آموزشی)

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید. تاکنون شعرهای زیادی از ایشان در حوزه‌ی آموزشی در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.


ماه مهر آمد هوای تازه شد هر خانه را

                           جنبش آگاهی و تعلیم شد درگیر هر کاشانه را

هر که را بینی کتاب و کیف و دفتر می­برد

                           تا تعالی بخشد او این خصلت فرزانه را

فصل بذرافشانی و موعود کشت و کار شد

                           هر که را بینی به امید درو می­کارد اکنون دانه را

ای که اندر راه دانش جهد و کوشش می­کنی

                           روز خوش باش و گرامی دار این دردانه را

عزم راسخ کن، تلاش مستمر در پیش گیر

                             پای‌کوبان دست بالا کن، بگردان شانه را