ترفندهای موفقیت

دو تکنیک موفق در امر تحصیل پیش‌خوانی درس‌ها و مطالعه‌ی درس‌های هر روز در همان روز است.

ترفندهای موفقیت

دو تکنیک موفق در امر تحصیل پیش‌خوانی درس‌ها و مطالعه‌ی درس‌های هر روز در همان روز است.

این دو روش در عین ساده بودن بسیار کارآمد و تأثیرگذارند. البته اجرای صحیح روش‌ها در تداوم و بازده آن تأثیرگذار است. پس نیاز است به جزئیات آن توجه داشته باشید:

  • بهترین زمان شروع این تکنیک‌ها اول مهرماه است.

  • در روش پیش‌خوانی لازم است قبل از تدریس دبیر و  حضور در کلاس متن درس را روخوانی کنید.

  • در روش درس هر روز، بعد از مدرسه، درس‌هایی را که در مدرسه تدریس شده لازم است روخوانی کرده و چند مثال از کتاب درسی یا جزوه‌ی دبیر حل کنید.

  • پیش‌خوانی درس‌ها باعث افزایش آمادگی ذهن شما برای فراگیری مباحث، مشارکت در کلاس و راندمان یادگیری می‌شود.

  • مطالعه‌ی درس هر روز باعث تعمیق یادگیری و تثبیت مطالب جدید می‌شود.

  • تکمیل دفتر برنامه‌ریزی به تداوم اجرای این دو روش کمک شایانی خواهد کرد.

خرید کتاب