تازه‌هایی از آزمون گواه

طراحی جدید آزمون‌های دبیرستان با توجه به اضافه شدن آزمون‌های گواه منطق خاصی را دنبال می‌کند.

تازه‌هایی از آزمون گواه

طراحی جدید آزمون‌های دبیرستان با توجه به اضافه شدن آزمون‌های گواه منطق خاصی را دنبال می‌کند. در آزمون‌های امسال، دانش‌آموزان در هر آزمون برای دو درس، مجموعه‌سؤالی اضافه بر بسته‌ی عادی خواهند داشت که پاسخ‌گویی به این مجموعه اجباری بوده و درصد و تراز جداگانه‌ای دارد. در زیر برخی ویژگی‌ها و فواید این آزمون‌ها را می‌خوانید:

  • این بسته‌ها شامل سؤالات استاندارد (کنکورهای سراسری) است.

  • همگام با برنامه‌ی راهبردی است.

  • با توجه به مجزا بودن درصد و تراز، معیاری برای ارزیابی روش مطالعه است.

  • آشنایی با سبک و تیپ سؤالات

  • ارزیابی کیفی مطالعه