خلاصه درس ریاضی پتجم دبستان : یادآوری عدد نویسی

یادآوری عددنویسی:در سال گذشته با طبقه‌ی میلیون در جدول ارزش مکانی آشنا شدید.

خلاصه درس ریاضی پتجم دبستان : یادآوری عدد نویسی

خلاصه درس ریاضی پنجم دبستان

مباحث: صفحه‌های 2 تا 11

یادآوری عددنویسی:

در سال گذشته با طبقه‌ی میلیون در جدول ارزش مکانی آشنا شدید.

مثال:

به حروف: ششصد و چهل و نه میلیون و صد هزار و هشتصد

خلاصه درس ریاضی پتجم دبستان : یادآوری عدد نویسیاز 649 یک میلیون و 1 صدهزار تا و 8 صد تا ساخته شده است.

چگونگی تغییر ارزش یک رقم در جدول ارزش مکانی:

اگر عدد 450 را 100 برابر کنیم ارزش رقم 4 از صدگان به دهگان‌هزار و ارزش رقم 5 از دهگان به یکان‌هزار تغییر خواهد کرد و اگر عدد 450 را 1000 برابر کنیم ارزش رقم 4 از صدگان به صدگان‌هزار و ارزش رقم 5 از دهگان به دهگان‌هزار تغییر خواهد کرد. 

خلاصه درس ریاضی پتجم دبستان : یادآوری عدد نویسی

معرفی میلیارد:

100 تا 10 میلیون می‌شود یک میلیارد. یک میلیارد را می‌نویسیم:

طبقه‌ی میلیارد هم در جدول ارزش مکانی شامل یکان، دهگان و صدگان می‌باشد.

مثال:

خلاصه درس ریاضی پتجم دبستان : یادآوری عدد نویسیبه حروف: صد و چهار میلیارد و هفتصد و هشتاد و دو میلیون و صد هزار و چهارصد و پنجاه و سه

مقایسه‌ی اعداد:

برای مقایسه‌ی دو عدد ابتدا به تعداد ارقام نگاه می‌کنیم. چنانچه تعداد ارقام یک عدد بیش‌تر باشد آن عدد بزرگ‌تر است.

مثال:

خلاصه درس ریاضی پتجم دبستان : یادآوری عدد نویسیاگر تعداد رقم‌ها باهم برابر باشد، شروع می‌کنیم به مقایسه‌ی رقم ها از سمت چپ:

خلاصه درس ریاضی پتجم دبستان : یادآوری عدد نویسی

خلاصه درس ریاضی پتجم دبستان : یادآوری عدد نویسی