پاسخ به سوالات علوم ( بخش شیمی ) نهمی ها

در این قسمت شما می‌توانید سوالات خود در بخش شیمی درس علوم تجربی متوسطه از همکاران علمی گروه آزمون در این درس سوال کنید و پاسخ خود را دریافت کنید.

پاسخ به سوالات علوم ( بخش شیمی ) نهمی ها

در این قسمت شما می توانید سوالات خود در بخش شیمی درس علوم تجربی متوسطه از همکاران علمی گروه آزمون در این درس سوال کنید و پاسخ خود را دریافت کنید. 

پاسخ دهندگان عبارتند از:

1-آقای توحید شکری  کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه تبریز و مسئول درس بخش شیمی گروه آزمون

2-خانم مریم موسی زادگان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت طراح سوالات شیمی گروه آزمون