یادگیری زبان انگلیسی- فعل : Reach

 یادگیری زبان انگلیسی-: Reach

 یادگیری زبان انگلیسی- فعل : Reach

دسترسی داشتن به یک فرد

How can we reach you in an emergency

ما در شرایط اضطراری چگونه به شما دسترسی پیدا کنیم؟

I tried to reach you by phone

سعی کردم با تماس تلفنی به تو دسترسی پیدا کنم

به سقف یا کف یا حد یا نقطه خاصی رسیدن

The cost will reach millions

هزینه به میلیون‌ها تومان (یا دلار یا …) خواهد رسید

We are not within reach of your voice

ما در محدوده ای که صدای تو می‌رسد نیستیم

به دست کسی یا مقصد مشخصی رسیدن

Your letter never reached me

نامه تو هرگز به دست من نرسید

The money should reach my bank account within two days

پول باید ظرف دو روز به حساب بانکی من برسد