یادگیری زبان انگلیسی- فعل : Consider

یادگیری زبان انگلیسی Consider

یادگیری زبان انگلیسی- فعل : Consider

در نظر گرفتن [به معنای عمومی آن]

ما شما را برای این کار در نظر گرفته‌ایم We are considering you for this job

در نظر گرفتن احساس و نظر و عقیده‌ و خواسته‌ی دیگران

احساسات مشتری‌ات را در نظر بگیر Consider your customer’s feelings

لطفاً زندگی شخصی من را هم در نظر بگیر Please also consider my personal life

انسانهای دیگر را هم در تصمیم گیری هایت در نظر بگیر Consider other people in your decisions

نسبت دادن یک ویژگی به خودمان یا دیگران

خودت را خوش‌شانس فرض کن. اما رقیبت را هوشمند در نظر بگیر

Consider yourself lucky, but consider your opponent smart

فرض کردن یک مورد خاص برای تصمیم گیری یا تحلیل دقیق‌تر

کسب و کاری را در نظر بگیر که بیشتر از یک میلیون تومان درآمد ماهانه ندارد

Consider a business with no more than 1 M$ monthly income

لطفاً این را در نظر بگیر که او فقط سه سال دارد

Please consider that he is only three years old

(او … سال دارد = He/She is … years old)

 

ن