نوروز 96

پاسخ به سؤال‌های درس علوم اجتماعی

مطالب علوم اجتماعی در سال‌های اخیر به‌طور کلی تغییر یافته است. برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب در این درس از ابتدای سال به آن توجه‌ای ویژه داشته باشید.سؤال‌های درس علوم اجتماعی در کنکور سراسری انسانی از 3 کتاب علوم اجتماعی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی و جامعه‌شناسی 1 و 2 طرح می‌شود که 20 سؤال را به خود اختصاص می‌دهند. مطالب علوم اجتماعی در سال‌های اخیر به‌طور کلی تغییر یافته است. مفاهیم این کتاب‌ها درباره‌ی هویت و فرهنگ، اثرپذیری و اثرگذاری نظام جهانی به زندگی افراد، گروه‌ها و جوامع انسانی می‌باشد، برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب در این درس از ابتدای سال به آن توجه‌ای ویژه داشته باشید.

اینجانب ارغوان عبدالملکی (‌کارشناسی حقوق/ مسئول درس علوم اجتماعی چهارم انسانی) پاسخگوی سؤال‌های علوم اجتماعی شما داوطلبان خواهم بود.

هورمون‌ ها ، دستگاه درون ریز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده