پاسخ به سؤال‌های درس ریاضی

برخی تصور می‌کنند که در رشته‌ی انسانی درس ریاضی اهمیتی ندارد درحالی‌که این درس می‌تواند به سکوی پرتاب شما در کنکور تبدیل شود به‌گونه‌ای که با یک درصد خوب می‌توانید به‌راحتی به هدف خود نزدیک شوید.

پاسخ به سؤال‌های درس ریاضی

سؤال‌های ریاضی کنکور سراسری انسانی از 4 کتاب درسی طرح می‌شوند. 5 سؤال از کتاب ریاضی (1)، 3 سؤال از کتاب آمار و مدل‌سازی، 5 سؤال از کتاب ریاضی سال سوم و 7 سؤال از کتاب ریاضی سال چهارم (پایه)

برخی تصور می‌کنند که در رشته‌ی انسانی درس ریاضی اهمیتی ندارد درحالی‌که این درس می‌تواند به سکوی پرتاب شما در کنکور تبدیل شود به‌گونه‌ای که با یک درصد خوب می‌توانید به‌راحتی به هدف خود نزدیک شوید. موفقیت در این درس در گروی حل تست‌های استاندارد و مفهومی است.

اینجانب محمد بحیرایی (‌کارشناسی ریاضی/ مسئول درس ریاضی چهارم انسانی) پاسخگوی سؤال‌های ریاضی شما داوطلبان خواهم بود.