نوروز 96

پاسخ به سؤال‌های درس فلسفه و منطق

درس فلسفه و منطق در کنکور سراسری 25 سؤال را به خود اختصاص می‌دهد که شامل 15 سؤال از فلسفه و منطق سال سوم و 10 سؤال از فلسفه‌ی سال چهارم می‌باشد.درس فلسفه و منطق در کنکور سراسری 25 سؤال را به خود اختصاص می‌دهد که شامل 15 سؤال از فلسفه و منطق سال سوم و 10 سؤال از فلسفه‌ی سال چهارم می‌باشد. در کنکور سال‌های اخیر سؤال‌های این درس بیش‌تر به صورت مفهومی و دشوار طرح شده‌اند و معدود داوطلبانی توانسته‌اند در این درس نمره‌ی کامل را کسب کنند. لذا موفقیت در این درس در گروی خواندن مفهومی و دقیق کتاب درسی می‌باشد.

اینجانب موسی اکبری (‌دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران / مسئول درس فلسفه و منطق چهارم انسانی) پاسخگوی سؤال‌های فلسفه و منطق شما داوطلبان خواهم بود.