تاریخچه تکامل نظریه اتمی - شیمی

شیمی دومعمولاً یک سؤال کنکور به تاریخچه‌ی اتم و نظریه‌های اتمی اختصاص دارد.

در مطلب پیوست ، به طور کامل تاریخچه تکامل نظریه اتمی طبقه بندی شده است. 

فایل های ضمیمه