یادگیری زبان انگلیسی – Own

در زبان انگلیسی هم کلمات متعددی با این معنی وجود دارند که اکثر آنها با Own هم‌خانواده هستند.

یادگیری زبان انگلیسی –  Own

مالک چیزی بودن

I own this car

من مالک این خودرو هستم.

متعلق به خودم / خودت / خودش…

Start your own company and run it better than me

شرکت خودت را راه بینداز و آن را بهتر از من اداره کن!

I’m looking for my own seat

من دارم دنبال صندلی خودم می‌گردم.

I want to own my own life. That’s the only thing I want

من می‌خواهم مالک زندگی خودم باشم. این تنها چیزی است که می‌خواهم.

I want to make this decision on my own

می‌خواهم خودم این تصمیم را بگیرم!

مالکیت

He feels that hehas ownership over the whole company

او احساس می‌کند که مالک تمام شرکت است!

I believe that he is trying to steal my ownership rights

من معتقدم او در حال تلاش برای به دست آوردن  حقوق مالکیت من است.