گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

شنبه و یکشنبه 11 و 12 مهر 94، 30 مدرسه‌ی روستایی به همت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می‌شوند.

گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

شنبه و یکشنبه 11 و  12 مهر 94، 30 مدرسه‌ی روستایی به همت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می‌شوند.

گزارش تصویری افتتاح این مدارس را در ادامه ببینید.


گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر


گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر
گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

آموزش و پرورش مارگون

گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

آموزش و پرورش لوداب

گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

آموزش و پرورش لوداب

گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

آموزش و پرورش دیشموک

گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر

آموزش و پرورش عشایری


گزارش تصویری از افتتاح 30 مدرسه روستایی بنیاد قلم چی 11 مهر