در آزمون به دست می‌آورید (3)

با حضور در جلسه‌ی امتحان علاوه بر یادگیری مطالب و بازیابی مطالب می‌توانید در جلسه‌ی آزمون با دسته‌بندی سؤالات، ذهن شفاف و واضحی داشته باشید که موجب ماندگاری بهتر مطالب در ذهن می‌شود.

در آزمون به دست می‌آورید (3)

دسته‌بندی مطالب

با حضور در جلسه‌ی امتحان علاوه بر یادگیری مطالب و بازیابی مطالب می‌توانید در جلسه‌ی آزمون با دسته‌بندی سؤالات، ذهن شفاف و واضحی داشته باشید که موجب ماندگاری بهتر مطالب در ذهن می‌شود. سؤالات را به 4 دسته تقسیم کنید. سؤالاتی را که پاسخ آن‌ها را فراموش کرده‌اید با حرف «ف»، سؤالاتی که پاسخ شک‌دار به آن‌ها داده‌اید با حرف «ش»، سؤالاتی که به آن‌ها پاسخ ناقص داده‌اید با حرف «ن» و سؤالاتی که از نظر شما مهم هستند با حرف «م» نشان‌گذاری کنید. بدین ترتیب با طبقه‌بندی سؤالات به‌راحتی به این درک می‌رسید که کدام مطلب را چگونه به ذهن سپرده‌‌اید و برای کیفیت بهتر مطلب چه روش و استراتژی‌ای باید به کار ببرید.

خرید کتاب