مدیریت زمان را جدی بگیرید

زیاد شنیده‌اید که وقت طلاست؛ طلایی که نه خریداری می‌شود و نه به فروش می‌رسد.

مدیریت زمان را جدی بگیرید

زیاد شنیده‌اید که وقت طلاست؛ طلایی که نه خریداری می‌شود و نه به فروش می‌رسد. چه‌کار کنیم که پس از گذشت آن حسرت از دست دادنش را نخوریم و رضایت حاصل از نیکو استفاده کردنش نصیبمان شود؟ بهتر نیست آن را مدیریت کنیم؟

برای مدیریت زمان لازم است:

ابتدا کارهای مهم‌تر را انجام دهیم.

قدرت نه گفتن داشته باشیم.

حداکثر 8 ساعت بخوابیم.

برای کارهای کم‌اهمیت بیش از ارزش‌شان زمان نگذاریم.

وظایف مهم خود را به عادت تبدیل کنیم.

روزانه فقط زمان مشخص و کنترل‌شده‌ای را به اینترنت و تلویزیون اختصاص دهیم.

از قبل زمان مشخصی را برای هر کار تعیین کنیم.

زمان‌های‌ استراحت کنترل‌شده باشد.

امور را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنیم.

تعهد به قول و وظایفمان داشته باشیم.