آزمون را به مدرسه سنجاق کنید

از کارهای اساسی هر دانش آموز کانونی هماهنگ کردن برنمه مدرسه با برنامه راهبردی کانون هست .

آزمون را به مدرسه سنجاق کنید

از کارهای اساسی هر دانش آموز کانونی هماهنگ کردن برنمه مدرسه با برنامه راهبردی کانون هست .برنامه کانون در امتداد برنامه مدرسه وهدف آن تسلط بهتر مطالب هر مبحث درسی واماده سازی برای شرکت در مسابقه بزرگ کنکوراست.

چیدمان برنامه های کانون به طریقی است که گاهی عقب تراز برنامه های مدرسه  باشد تا کانونی های عزیز با آسوده خاطر در جلسه آزمون حاضر گردندکه گنجاندن سوالات موازی در آزمون ها ی کانون حکایت از صحت این موضوع دارد.

از کارهایی که لازم است دانش آموز در عصر جمعه انجام بدهد تطبیق یا عدم برنامه راهبردی وبرنامه درسی مدرسه  تجزیه وتحلیل آن هاست. بهتراست در مطالعه دروس اولویت را به درس های منطبق برنامه راهبردی قرارداده وبعد از مطالعه درس همان روز برای آمادگی بهتر برای آزمون بعد از مرحله تثبیت وحل سوالات تشریحی کتاب های پرتکرار برای تسلط بهتر 15-20سوال تستی از کتاب آبی  حل نموده تا با آرامش بیشتری در جلسه حضوریابند.