شروع مهر با دستانی پر

برای آغاز سال تحصیلی جدید که شروع سفری همراه با فراز و نشیب است ، تهیه وسایل و ابزارهای لازم ضروری به نظر می‌رسد.

شروع مهر با دستانی پر

برای شروع هر سفری همیشه در تکاپو هستیم تا تمام وسایل موردنیاز را مهیا کنیم تا در نیمه ی مسیر دست خالی نمانیم. برای آغاز سال تحصیلی جدید که شروع سفری همراه با فراز و نشیب است ، تهیه وسایل و ابزارهای لازم ضروری به نظر می رسد.

مهرماه اوایل مسیر پیشرو و بهترین زمان برای تدارک وسایل مورد نیاز است. تهیه چک لیستی از این ابزارها لازم است ، البته به شرطی که شناخت کافی از آن ها و کاربردشان را داشته باشید تا انتخاب تان آگاهانه باشد :

  • دفتر برنامه ریزی و کتاب خودآموزی

  • جدول جمع بندی هدف گذاری

  • منابع مطالعاتی تستی و تشریحی

  • تکنیک پیشخوانی و درس هر روز در همان روز

  • مدیریت زمان

  • شیوه های برنامه ریزی هفتگی

  • هدف گذاری کوتاه ، میان و بلند مدت