سال تان را نکو آغاز کنید

در آغاز سال تحصیلی با توجه به مشخص بودن هدف بایستی روی انتخاب صحیح و هوشمندانه منابع و روش‌ها تمرکز کرد.

سال تان را نکو آغاز کنید

صفا شیدایینحوه ی آغاز هر عملی در به نتیجه رسیدن آن تاثیر مستقیمی دارد. اینکه شما مسیر و ابزار رسیدن به هدف را درست انتخاب کرده باشید یک امر کلیدی است. این انتخاب نیز یک تصمیم هوشمندانه است و اینکه هر کسی چه ابزاری را برای خود برمی گزیند و میزان ارتباط آن ابزار با هدف چگونه است با قدرت و توانایی مدیریت و تصمیم گیری فرد رابطه دارد.

در آغاز سال تحصیلی با توجه به مشخص بودن هدف بایستی روی انتخاب صحیح و هوشمندانه منابع و روش ها تمرکز کرد.

در انتخاب منابع مطالعاتی به عنوان اولین گام برنامه ریزی و یک ابزار کلیدی در موفقیت باید نهایت دقت را به خرج داد. در نظر گرفتن وضعیت آموزشی دانش آموز ، مراحل پنجگانه مطالعه ، نوع مدرسه ، سطح و شیوه آموزش ، روش مطالعه و... برای داشتن یک انتخاب درست لازم می باشد.