یک اتفاق خوب

امسال من ودوستام به کلاس ششم میریم وباهم قرار گذاشتیم برای آمادگی بیشتر برای امتحانات تیزهوشان در آزمون‌های کانون بطور جدی در کنار رفاقت رقابت سالم بایادگیری بیشتر حاضر شویم.

یک اتفاق خوب

امسال من ودوستام به کلاس ششم میریم وباهم قرار گذاشتیم برای آمادگی بیشتر برای امتحانات تیزهوشان در آزمون های کانون بطور جدی در کنار رفاقت رقابت سالم بایادگیری بیشتر حاضر شویم. اما یک اتقاق قشنگ این لذت دوچندان کرد.

بذارید از اول براتون تعریف کنم ما 5دوست صمیمی تویک محله هستیم که 4تا باکمک بابا ومامان ثبت نام کردیم رضا ازهمه مازرنگ تر وباهوش تر.ولی  نمی توانست آخه باباش فوت کرده بود آن هم شده بود نان بیارخانه عصرها باید تعمیرگاه کارمیکرد وهزینه ثبت نامهم براش سنگین بود.وقتی فهمیده بود بغض گلویش گرفته بود وفقط گفت اگه من میشد بیام .......

وقتی ماجرا به بابا م گفتم  بابادر تماسی با مسئول نمایندگی  متوجه شد که کانون برای دانش آموران مستعدوکم هزینه چیزی به عنوان بورسیه قرار داده تا به صورت رایگان در آزمون شرکت کنند وحتی کتاب وکمک هزینه هم به آنها تعلق میگیره فقط باید درس بخوانند.وقتی با بابا به تعمیرگاه رفتیم تا ماجرا را بهش بگیم و او را به دفترنمایندگی برای ثبت نام ببریم.برق شادی چشماش واشک شوق تمام وجودش پرکرده بود. آقا مرتضی صاحب کار رضا قول داد بهش اجازه بده جمعه ها برای آزمون بیاد حالا جمع ما تکمیل شده وبعد آن روز هر وقت رضا میبینم در زمان بیکاری گوشه تعمیرگاه به مطالعه مشغول هست و میخواد هرجوری هست حتما در آمتحان تیزهوشان قبول بشه.