پروژه دوم ،اولین گام جدی به سوی موفقیت

با آغاز پروژه دوم از برنامه راهبردی کانون و انجام سه آزمون در شروع نیمسال اول و همچنین دروس پایه، درک منطق برنامه راهبردی مهم‌ترین اصل می‌باشد.

پروژه دوم ،اولین گام جدی به سوی موفقیت

با آغاز پروژه دوم از برنامه راهبردی کانون و انجام سه آزمون در شروع  نیمسال اول و همچنین دروس پایه، درک منطق برنامه راهبردی مهم ترین اصل می باشد.

بارها شنیده اید ، یادگیری زمانی مؤثر و مفید واقع می شود که نقشه راه را دقیق و کامل بشناسید.با این توصیف به آنچه که هدف گذاری کرده اید علاقه مند می شوید  و در واقع نوعی شخصی سازی می کنید. رابطه مهم و کلیدی دفتر برنامه ریزی و برنامه راهبردی در اینجا کاملا مشهود است مبنی بر اینکه هر دانش آموزی پس از شناخت برنامه راهبردی ، به صورت خودجوش با دفتر برنامه ریزی کارش را آغاز می کند،ارزیابی در عملکرد روزانه دارد و  با پیگیری مستمر از فعالیت های گذشته برای فردایش برنامه ای مدوّن            می سازد.در  نگاه کلی ، پروژه دوم فرصتی برای  شما ایجاد می کند تا اینکه خودتان را کامل بشناسید ، باور کنید و  پس از  ثبت فعالیت روزانه تان  ، یک نگاه جامع و واقع بینانه برای افزایش ساعت مطالعه فردای تان داشته باشید.