پروژ ه اول آزمون 10مهر ماه از دودیدگاه

برای دانش آموزان کانونی که تابستان درآزمون‌های کانون شرکت داشته اندوطبق برنامه پیشروی داشته اند، یک آزمون جمع بندی می‌باشد.

پروژ ه اول آزمون 10مهر ماه از دودیدگاه

1- برای دانش آموزان کانونی که تابستان درآزمون های کانون شرکت داشته اندوطبق برنامه پیشروی داشته اند، یک آزمون جمع بندی می باشد وباید به جمع بندی مطالب خوانده شده درتابستان ومرور آن ها بپردازند.

2- برای دانش آموزان غیرکانونی که تازه به جمع کانونی ها اضافه شده اند، یک آزمون تعین سطح می باشد که داوطلب وضعیت فعلی خودرا مشاهده می کند، نقاط قوت وضعف خودرا مشاهده کرده وبراین اساس راه ومسیر برنامه ی خود رامشخص می کند.