رنگین کمانی از رنگ ها

اگر رنگ عملکردت در درسی به صورت متوالی و پیوسته آبی یا سبز بود نشانگر این است که تو در آن درس قوی هستی و باید سعی کنی آن را حفظ کنی.

رنگین کمانی از رنگ ها

دوست خوب من!سه ماه تابستان را تلاش کردی و درس خواندی،عملکردت در این ایام هر چه که باشد قابل تحسین است ولی چیزی که مهم تر از همه می باشد ادامه این مسیر و چگونه ادامه دادن است.اکنون که سال تحصیلی جدید شروع شده است باید برای ادامه ی مسیر برنامه ریزی کنی،بدین منظور ابتدا باید میزان تسلط خود را از درس های مختلف ارزیابی کنی،سپس تصمیم بگیری که برای هر نوع از درس ها چگونه مطالعه کنی تا بتوانی آنها را به رنگ مورد علاقه ات برسانی.اگر در صفحه شخصی خود به کارنامه ات توجه کرده باشی رنگین کمانی از رنگ ها را میبینی که هر کدام معنی و مفهوم خاصی را می رساند.

اگر رنگ عملکردت در درسی به صورت متوالی و پیوسته آبی یا سبز بود نشانگر این است که تو در آن درس قوی هستی و باید سعی کنی آن را حفظ کنی.

اگر رنگ عملکردت در درسی آبی یا سبز بود یعنی از هم ترازان خود یکی دو واحد جلوتر هستی یا با آنها در یک سطح می باشی.

اگر دیدی در درسی علاوه بر رنگ آبی و سبز،رنگ زرد هم داری یعنی باید سعی کنی در این درس به تعادل برسی و آن را بهبود ببخشی.

اگر رنگ عملکردت قرمر بود یعنی این که در این درس از هم ترازان خود عقب هستی و این درس جزو درس هایی می باشد که نیاز به تلاش جدی از سوی تو دارد.

اکنون تصمیم گیری با خود توست که کار خود را از کدامین رنگ آغاز کنی!بهترین راه حل این است که از رنگ آبی و سبز یعنی همان نقاط قوت خود شروع کنی و روش های موفق خود را برای درس هایی که قوی هستی به سایر درس ها تعمیم دهی.فراموش نکن که نباید درسی را کنار بگذاری بلکه باید سعی کنی تعادل را در تمامی آنها رعایت کنی.