بهارِ علم ،آغاز امید و انگیزه و تکرار آموختن ها

در بهار علم و دانش ، هر گوشه از آن ، یک شکل و رنگ به خود گرفته است و جای خاص خودش را دارد.

بهارِ علم ،آغاز امید و انگیزه و تکرار آموختن ها

در بهار علم و دانش ، هر گوشه از آن ، یک شکل و رنگ به خود گرفته است و جای خاص خودش را دارد.

در کتاب طلایی ات خالق این بهار باش و یک پازل طراحی کن و تکه های آن را به وسیله ذهن و خلاقیت ات ،کنار هم ترسیم کن.

بهار در معنای اول ، سرسبزی و طراوت را با خود به همراه دارد.بهار یعنی جوانه زدن های زندگیِ دوباره ، سراسر شور و امید و آرزو.

بهارِ پاییزی ات  از راه رسید. بهاری به معنای سراسر تلاش و انگیزه.بهارِ کتاب های آبی و پر تکرار ترین مثال های موفقیت.تکرار آموختن ها در متداول ترین اشتباهات و تسلط یافتن بر دام های مسیر.

بهارِ پاییزی با عطر برنامه ریزی، عطر سرسبزی و طراوت در لا به لای کاغذ های سفید.

ورق های سفیدی که با ارزیابی های کارتان ، تصمیمات راهبردی  آینده و درس گرفتن های از گذشته تان،پیوستگی حضور در آزمون ها و ارزیابی آن ، و افزایش  ساعت های مطالعه تان جان تازه ای می گیرند.

با آغاز بهارِ علم ،امید و انگیزه برای پیشرفت آغاز می شود و از تکرار آموختن ها، افق های قله موفقیت از دور دیده می شوند

 

خرید کتاب