مسعود هاشمی: جمع‌بندی مبحث هورمون

هورمون

مسعود هاشمی: جمع‌بندی مبحث هورمون

در کنکور ده سال اخیر، مبحث هورمون از کتاب زیست و آزمایشگاه دو ، به طور متوسط دو سؤال کنکور را به خود اختصاص داده است.

در فایل پیوست نکته‌های مهم این مبحث ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه