در نیم‌سال اول به انتخاب زوج‌کتاب دقت کنید

با شروع سال تحصیلی جدید سال چهارمی‌ها سال کاملاً متفاوتی را در کانون تجربه می‌کنند.

در نیم‌سال اول به انتخاب زوج‌کتاب دقت کنید

با شروع سال تحصیلی جدید سال چهارمی‌ها سال کاملاً متفاوتی را در کانون تجربه می‌کنند. درس‌ها در برنامه‌ی راهبردی شامل دو بخش است: مباحث مستقل که برای همه یکسان است و زوج‌درس که برای اولین بار در برنامه‌ی راهبردی کانون مشاهده می‌کنند. زوج‌کتاب‌ها شامل کتاب‌های مشابه پایه مانند شیمی 2 و 3 یا فیزیک (1 و 2) و 3 هستند. این‌که کدام درس را برای نیم‌سال اول انتخاب کنید نیاز به تفکر و مشاوره دارد. برای انتخاب بهتر باید به پیوستگی مطالب با سال چهارم و بودجه‌بندی کتاب در کنکور و حجم و فصل‌های کتاب و حفظی یا درکی بودن مطالب کتاب توجه شود. از همه مهم‌تر هر چه به کنکور و دوران نوروز و جمع‌بندی نزدیک می‌شوید آزمون‌ها حالت پیشروی مستقل خواهند داشت و این نیازمند آن است که درسی را در ترم اول از زوج‌کتاب انتخاب کنید که نیاز به تقویت بیش‌تری دارد.