آزمون برنامه‌ای؛ تفکری برای آینده، حال و گذشته

برنامه‌ای بودن آزمون‌های کانون، مسیر پرفراز و نشیب رسیدن به هدف در هر مقطع تحصیلی را هموار می‌کند.

آزمون برنامه‌ای؛ تفکری برای آینده، حال و گذشته

برنامه‌ای بودن آزمون‌های کانون، مسیر پرفراز و نشیب رسیدن به هدف در هر مقطع تحصیلی را هموار می‌کند. در دست داشتن برنامه‌ی راهبردی به عنوان نقشه‌ی راهی که در آینده خواهی پیمود، تو را آگاه خواهد کرد.

شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی مسیر مطالعه و چگونه پیاده کردن مباحث آزمون و اجرای برنامه در زمان حال را با پی بردن به منطق برنامه‌ی راهبردی آسان می‌کند.

درنهایت با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی، گذشته‌ی خود را ثبت و کنترل می‌کنی.

این‌که راه را بشناسی و مسیر را دقیق برنامه‌ریزی کنی تفکر کردن، برای یادگیری مؤثرتر است.