اهمیت جمع بندی

فرض کنید در طول 13 روز هر روز 10 فایل متنی در یک کامپیوتر ذخیره کنیم (مطالعه برای آزمون)، حال در روز چهاردهم قصد استخراج یکی از این 130 فایل ذخیره شده را داشته باشیم (روز آزمون)

اهمیت جمع بندی

یک مثال ساده:

فرض کنید در طول 13 روز هر روز 10 فایل متنی در یک کامپیوتر ذخیره کنیم (مطالعه برای آزمون)، حال در روز چهاردهم قصد استخراج یکی از این 130 فایل ذخیره شده را داشته باشیم (روز آزمون)

عدم جمع بندی: اکنون 130 فایل بدون نام و مشخصات روبروی شماست ، خودتان فرض کنید چقدر پیدا کردن یک فایل مشخص می تواند سخت و زمان گیر باشد!

در صورت وجود جمع بندی: 130 فایل طبقه بندی شده و با اسم و مشخصات کامل روبروی شماست

مقایسه با شما...!