مقاله‌ی کاظم قلم چی : آزمون‌های تابستان استاندارد بود ؟ + آمار

یکی از نکات مهم در بررسی استاندارد بودن آزمون‌ها ، سطح دشواری سوال هاست . اگر سوال‌ها همگی دشوارباشند یا همگی ساده باشند آن آزمون استاندارد نیست.

مقاله‌ی کاظم قلم چی : آزمون‌های تابستان استاندارد بود ؟ + آمار

یکی از نکات مهم در بررسی استاندارد بودن آزمون ها ، سطح دشواری سوال هاست . اگر سوال ها همگی دشوارباشند یا همگی ساده باشند آن آزمون استاندارد نیست.

متعادل بودن و استاندارد بودن سطح دشواری سوال ها را پس از برگزاری آزمون و معلوم شدن نتایح همه ی دانش آموزان می توان تشخیص داد .

چند سالی است که در آزمون های کانون معیارسطح دشواری را متناسب با استانداردهای بین المللی برای گروه های مختلف دانش آموزان به صورت جداگانه مطرح کرده ام . یعنی سطح دشواری سوال ها برای دانش آموزی که در بازه ی ترازی ۵۵۰۰ قرار دارد با سطح دشواری سوال ها برای دانش آموز تراز ۶۲۵۰ یا ۴۷۵۰ متفاوت است .

در آزمون های کانون متناسب با استانداردادهای بین المللی دانش آموزان را به شش بازه ی ترازی تقسیم می کنیم :

بازه ی ترازی کم تر از ۴۰۰۰

بازه ی ترازی ۴۰۰۰تا ۴۷۵۰

بازه ی ترازی ۴۷۵۰تا ۵۵۰۰

بازه ی ترازی ۵۵۰۰تا ۶۲۵۰

بازه ی ترازی ۶۲۵۰ تا ۷۰۰۰

بازه ی ترازی بالاتر از ۷۰۰۰

سوال های آزمون زمانی متعادل است که برای همه ی این گروه ها سطح دشواری سوال ها درست تنظیم شده باشد یعنی هر یک از این گروه ها به اندازه ی خود سوال متناسب برای پاسخ دادن داشته باشند . بنابراین سطح دشواری سوال های آزمون های کانون تنظیم شده و از پیش تعیین شده است اما قبل از برگزاری آزمون نمی توانیم مطمئن باشیم که آیا سوال ها برای همه ی گروه ها متعادل هستند یا خیر. ولی پس از برگزاری آزمون و هنگامی که نتایج آزمون معلوم شد ، در صد پاسخ گویی هر گروه به سوال ها را استخراج می کنیم و اکنون در پایان آزمون های تابستان نتایج سطح دشواری آزمون های تابستان را به اطلاع شما می رسانیم . در جدول هایی که مشاهده خواهید کرد خانه های سفید به معنی این است که سطح دشواری آزمون برای آن گروه از دانش آموزان متعادل و متناسب با میانگین سطح دشواری سوال ها در کنکورهای سراسری سه سال اخیر بوده است . خانه های زرد به این معنی است که در آن گروه سطح دشواری سوال ها یک واحد از سطح دشواری میانگین سوال های کنکورهای سراسری سه سال اخیر دشوارتر بوده . رنگ قرمز به معنی دو واحد دشوارتر است . از سوی دیگر رنگ سبز به معنی یک واحد ساده تر از میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری است و رنگ آبی به معنی دو واحد ساده تر از کنکورهای سراسری سه سال اخیر است .

در بررسی سطح دشواری سوال ها لطفا به این نکات توجه نمایید.

ابتدا گروه بازه ترازی خودتان را درنظر بگیرید تا متوجه شوید که آیا سوال ها برای گروه شما در چه حد ساده ، متعادل یا دشوار بوده است

معمولا در آزمون های متوالی ممکن است در یک یا چندآزمون سوال ها ساده تریا دشوارتر باشند و این موضوع شما را برای آزمون دادن در شرایط متفاوت آماده می کند

به این نکته توجه کنید که برای سطح دشواری متعادل میانگین سطح دشواری سه سال اخیر کنکورهای سراسری را در نظر گرفته ایم .زیرا در کنکور سراسری نیز در سال های متفاوت به اندازه ی یک یا دو واحد سطح دشواری سوال ها ساده تر یا دشوارتر می شود و ما برای آزمون های کانون میانگین سه سال را درنظر می گیریم . معمولا وقتی سوال ها ی کانون یک واحد ساده تر یا دشوارتر می شود از لحاظ سطح دشواری با یکی از سال های اخیر کنکور مطابقت پیدا می کند .

تنظیم سطح دشواری با میانگین سه سال کنکورهای سراسری فقط برای دوره ی دوم متوسطه یعنی سال های دوم و سوم و چهارم دبیرستان در نظر گرفته شده و برای دوره ی اول متوسطه و دبستان معیارها متفاوت است .

علاوه بر آمار و نتایج واقعی ، احساس و نظر دانش آموزان در مورد سطح دشواری نیز عامل مهمی است . ممکن است سوال ها در نظر دانش آموزان ساده تر یا دشوارتر به نظر برسند .مثل درجه ی حرارت هوا که در سایت های هواشناسی علاوه بر درجه ی حرارت هوا ، احساس دمای هوا نیز درج می شود . برای این که دریابیم دانش آموزان سطح دشواری سوال ها را چگونه احساس کرده اند در هر آزمون یک صفحه ی ویژه در سایت کانون   قرار می دهیم تا دانش آموزان یکی از پنج گزینه را در مورد سطح دشواری سوال ها انتخاب کنند :

 در حد انتظار من ، کمی دشوارتر از حد انتظار من ، دشوارتر از حد انتظارمن ، کمی ساده تر از حد انتظارمن ، ساده تر از حد انتظارمن


سطح دشواری آزمون های امسال از نظر دانش آموزان  


به این ترتیب شما می توانید سطح دشواری آزمون های تابستان را هم از دریچه ی آمار و نتایج واقعی و هم از نگاه دانش آموزان مشاهده کنید . البته معیار مهم تر همان نتایج واقعی و آماری است . فایده ی این کار این است که شمامتوجه خواهید شد آیا اگر در یک درسی چند تا از ده تایتان بهتر شد به دلیل این است که آزمون کمی ساده تر بوده یا این که واقعا تسلط شما در آن مبحث بیشتر شده و با روش بهتری آن فصل را مطالعه کرده اید . ضمنا معنی واقعی نمره ی تراز را بهتر احساس خواهید کرد و متوجه می شوید که نمره و درصد و چند تا از ده تا چه ارتباطی با نمره ی تراز شما دارند ومتوجه می شوید نمره ی ترازشما علاوه بر دانش ومعلومات شما به دانش و معلومات دیگران نیز ارتباط دارد .

بررسی سطح دشواری آزمون های کانون بر اساس چند تا از ده تا صورت می گیرد که یکی از اصطلاحات ویژه ی آزمون های برنامه ای کانون است که من در طی چند سال گذشته طراحی و ابداع کرده ام حسن مهم این معیار در این است که امکان هدف گذاری دقیق و کوتاه مدت را به شما می دهد . وقتی سطح دشواری آزمون های کانون را از پیش تنظیم می کنیم به شما این امکان را نیز می دهیم تا با هدف گذاری روی چند تا از ده تا به طور غیر مستقیم روی ترازهای خود نیز هدف گذاری کنید . تفاوت در این جاست که در جلسه ی آزمون تراز خود را نمی بینید ولی متوجه می شوید و می توانید بشمارید که از هر ده سوال در هر درس به چند سوال پاسخ داده اید وآیا به هدفتان رسیده اید یا نه .

هم اکنون جدول سطح دشواری سوال های آزمون های تابستان به صورت تجمعی و یک جا در اختیار شماست و شما می توانیدبا آگاهی بیشتر از منطق برنامه ی راهبردی آزمون های کانون و با توجه به سطح دشواری سوال ها برای پروژه های دوم و سوم (یعنی آغاز نیم سال اول و پایان نیم سال اول) هدف گذاری کنید وچند تا از ده تای خود را حداقل برای دو درس مهم تان تعیین کنید . 

 ابتدا هدف گذاری کنید

و سپس راهکارها یتان برای رسیدن به هدف ها رامشخص کنید. برای دیگران بیان کنید و توضیح دهید.

و در پایان هدف ها و راهکارهایتان را بنویسید تا آگاهانه تر ومصمم تر آن ها را اجرا کنید .مقاله‌ی کاظم قلم چی : آزمون‌های تابستان استاندارد بود ؟ + آمار


مقاله‌ی کاظم قلم چی : آزمون‌های تابستان استاندارد بود ؟ + آمار


مقاله‌ی کاظم قلم چی : آزمون‌های تابستان استاندارد بود ؟ + آمار