آمار ثبت‌نام نشریات برتر دانشجویی بر اساس بازه انتشار+نمودار

ثبت نام در بخش نشریات برتر دانشجویی به 969 نشریه رسید.

آمار ثبت‌نام نشریات برتر دانشجویی بر اساس بازه انتشار+نمودار

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاهی ایسنا،ثبت نام در بخش نشریات برتر در نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی، به969 نشریه رسید.

به گزارش روابط عمومی نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی، بر اساس آمار موجود 25 هفته نامه، 31 دوهفته، 113 ماهنامه، 58 دوماه نامه، 379 فصل نامه، 362 گاهنامه نشریه به تفکیک بازه انتشار در این بخش ثبت نام کرده اند.آمار ثبت‌نام نشریات برتر دانشجویی بر اساس بازه انتشار+نمودار

منبع :