صفحه‌ی 182 بهترین معلم خصوصی در شب امتحان

به این صفحه‌ی 182 توجه کنید. این دانش‌آموز تکمیل دفتر را از 8 مهر تا 1 دی ماه به مدت 12 هفته انجام داده است. به جمع مطالعه‌ی هر هفته نگاه کنید.

صفحه‌ی 182 بهترین معلم خصوصی در شب امتحان

به این صفحه‌ی 182 توجه کنید. این دانش‌آموز تکمیل دفتر را از 8 مهر تا 1 دی ماه به مدت 12 هفته انجام داده است. به جمع مطالعه‌ی هر هفته نگاه کنید:

از 19 ساعت شروع شده و به صورت افزایشی به 60 ساعت رسیده است.

می‌توان گفت هر چه به امتحانات مدرسه نزدیک‌تر شده است تلاش خود را بیش‌تر کرده است.

صفحه‌ی 182 بهترین معلم خصوصی در شب امتحان


این دانش‌آموز در هر دو هفته طبق برنامه‌ی آزمون‌های کانون مطالعه داشته و سؤالش از پشتیبان این است که چرا باید صفحه‌ی 182 را تکمیل کند و این کار چه سودی برای مدرسه و امتحاناتش دارد.

جواب پشتیبان: شما در هر آزمون مباحث را مطالعه کرده و آزمون می‌دهید.

وقتی به پایان سال می‌رسید، قبل از برنامه‌ریزی برای امتحانات، صفحه‌ی 182 و تمام کارنامه‌های طول سال را کنار هم می‌گذارید. حال قرار است چه کنید؟ اولویت‌بندی

چگونه؟ نتیجه‌ی هر آزمون را در آن درس خاص ملاحظه می‌کنید؛ سپس به سراغ صفحه‌ی 182 رفته و جمع دو هفته‌ی مخصوص آن آزمون را پیدا می‌کنید و جمع می‌زنید. با یک بررسی کوتاه متوجه می‌شوید که کدام مبحث نیاز بیش‌تری به مطالعه و حل تمرین برای امتحانات دارد؛ بنابراین صفحه‌ی 182 بهترین معلم خصوصی برای شب امتحان است.