از میان‌بر زدن برای رسیدن به هدفتان پرهیز کنید

تلاش، شناخت توانایی‌های خود و سخت‌کوشی باعث می‌شوند، رسیدن به هدف تبدیل به تجربه‌ای رضایت‌بخش و باارزش شود.

از میان‌بر زدن برای رسیدن به هدفتان پرهیز کنید

تلاش، شناخت توانایی‌های خود و سخت‌کوشی باعث می‌شوند، رسیدن به هدف تبدیل به تجربه‌ای رضایت‌بخش و باارزش شود.

در حالی که اگر برای رسیدن به هدف خود میان‌بر بزنید، هرگز احساس رضایت نخواهید داشت.

اگر برای رسیدن به هدف خود از میان‌برهایی همچون اشتباه نوشتن ساعات مطالعه‌ی دفتر برنامه‌ریزی، استفاده بدون جهت از خلاصه‌های دیگران بدون این‌که خود تلاشی کرده باشید استفاده کنید، از آن‌جا که خلاصه‌ی درسی هر شخص بر اساس میزان تسلط او بر مباحث درسی است باعث افت درسی شما می‌شود.

از این میان‌برها استفاده نکنید. رسیدن به هدف از طریق راه‌های نادرست حتی اگر باعث پیشرفت کاذب درسی شما باشد، هرگز نتیجه‌ی نهایی مطلوبی نخواهد داشت.