ایست! با ذهن آشفته که نمی‌توان درس خواند

این‌که پارسال چه شد و چه کردی، چه‌قدر درس خواندی یا چه نتیجه‌ای گرفته‌ای مهم نیست! مهم تو هستی و رؤیای زیبایی که در آینده‌ای نه‌چندان دور تبدیل به واقعیت می‌شود.

ایست! با ذهن آشفته که نمی‌توان درس خواند

این‌که پارسال چه شد و چه کردی، چه‌قدر درس خواندی یا چه نتیجه‌ای گرفته‌ای مهم نیست! مهم تو هستی و رؤیای زیبایی که در آینده‌ای نه‌چندان دور تبدیل به واقعیت می‌شود.

می‌دانم که سال گذشته به اندازه‌ی تلاشی که داشته‌ای آرزو کردی اما امسال باید به اندازه‌ی آرزوهایت تلاش کنی.

تو می‌خواهی برتر باشی، اول باشی و موفق باشی؛ پس تو می‌توانی چون اراده کرده‌ای و تجربه‌ی یک سال کنکور دادن را داری و نقاط ضعف و قوتت را می‌شناسی و بدون تردید یک گام جلوتر هستی؛ فقط کافی است کمی بیش‌تر تلاش کنی و با برنامه‌ریزی منظم‌تری پیش بروی تا یک روز خودت را در آرزوهای قشنگی که داشته‌ای به واقعیت ببینی.