چرا کتاب‌های کار؟

یکی از سؤالات متداول دانش‌آموزان و به‌ویژه اولیا در مشاوره‌ی کتاب پیرامون کتاب‌های کار است. مسئله‌ی چالشی این سؤال در مورد پاسخ‌دار نبودن این کتاب‌هاست.

چرا کتاب‌های کار؟

یکی از سؤالات متداول دانش‌آموزان و به‌ویژه اولیا در مشاوره‌ی کتاب پیرامون کتاب‌های کار است. مسئله‌ی چالشی این سؤال در مورد پاسخ‌دار نبودن این کتاب‌هاست.

در پاسخ به این سؤال لازم است اولیا و دانش‌آموزان به این نکته توجه داشته باشند که برای تعمیق یادگیری، رعایت مراحل مطالعه لازم است. مرحله‌ی ادراک و تثبیت، کلیدی‌ترین این مراحل هستند.

کتاب‌های کار عمدتاً شامل سؤالات تشریحی و البته طبق الگوی کتاب درسی هستند. سطح دشواری این سؤال‌ها به دلیل تسهیل در یادگیری، ساده است. این کتاب با ویژگی‌های مذکور به آشنایی دانش‌آموز با تیپ و نوع سؤال از هر مبحث کمک می‌کند.

در کنار این مسئله باید توجه داشت وقتی موضوعی با چالش یاد گرفته می‌شود، عمق بیش‌تری دارد. حل سؤالات بدون پاسخ و البته ساده، ذهن دانش‌آموز را در مورد مباحث تازه آموخته‌شده به چالش وا می‌دارد و این کندوکاو راندمان یادگیری وی را افزایش خواهد داد.