معیارتان صحیح باشد

یکی از مواردی که در مشاوره‌ی کارنامه پیش می‌آید، بررسی میزان پیشرفت است که اگر برای این میزان، معیار صحیحی انتخاب نشود چه‌بسا باعث سردرگمی و حتی دلسردی می‌شود.

معیارتان صحیح باشد

یکی از مواردی که در مشاوره‌ی کارنامه پیش می‌آید، بررسی میزان پیشرفت است که اگر برای این میزان، معیار صحیحی انتخاب نشود چه‌بسا باعث سردرگمی و حتی دلسردی می‌شود.

اگر به تراز آزمون‌های مختلف توجه داشته باشید، متوجه می‌شوید که این نمره به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی باشد؛ زیرا سطح دشواری در آزمون‌ها متفاوت است و تراز نیز متأثر از همین سطح دشواری است.

از طرفی تراز یک معیار برای مقایسه با دیگران است و به طور جامع رقابت با خود را شامل نمی‌شود.

یک بار دیگر به کارنامه‌تان نگاه کنید. به نظرتان معیار دیگری می‌توان یافت؟ به جدول درصد و تراز درس‌ها دقت کنید. «مقایسه با هم‌ترازها» یک ستون مجزا و گاه پنهان از چشم شماست!

اطلاعات این ستون بر اساس میزان پاسخ‌گویی دانش‌آموز به سؤالات است؛ یعنی تعداد سؤالات صحیح پاسخ داده‌شده در هر درس را نشان می‌دهدکه تأثیرپذیر از توانایی پاسخ‌گویی و میزان تسلط فرد بر درس‌هاست و هم‌چنین در کنار توجه به خود، مقایسه با هم‌ترازها را نیز در پی دارد.

انتخاب یک معیار صحیح باعث صحت نتایج تحلیل‌ها و ارزیابی‌هاست. هم‌چنین چون دیدگاه نسبت به وضعیت واقع‌‌بینانه است، هدف‌گذاری‌ها و تلاش‌های بعدی نیز مهندسی‌شده خواهد بود که این می‌تواند تضمینی برای پیشرفت باشد.