زمزمه‌ی محبت

اولین برخورد معلم با دانش‌آموزان مهم‌ترین تأثیر را در شکل‌گیری شخصیت آموزشی و تربیتی او خواهد داشت.

زمزمه‌ی محبت

اولین برخورد معلم با دانش‌آموزان مهم‌ترین تأثیر را در شکل‌گیری شخصیت آموزشی و تربیتی او خواهد داشت.

اگر این برخورد، مهربانانه و همراه با تبسم و خوش‌رویی باشد، دانش‌آموزان به درس و مدرسه و معلم علاقه‌مند می‌شوند.

معلم توانا و دلسوز به‌خوبی می‌داند که چهره‌ی گشاده و متبسم معلم، صدای آرام و جملات دلنشین و اطمینان‌بخش او، می‌تواند اضطراب آن‌ها را کاهش داده و اعتمادبه‌نفس‌شان را تقویت کند.

درس معلم ار بود زمزمه‌ی محبّتی                             جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را